WODNIK Wodociągi i Kanalizacje

"Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije się ciebie, nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędną do życia: jesteś samym życiem. (...) Jesteś największym bogactwem, jakie istnieje na świecie"
                                  Antoine Saint-Exupery, W sercu pustyni.
                       Tłum. W. i Z. Bieńkowscy. PIW, Warszawa 1970.

      W związku z nowelizacją (w 2017 roku) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, od dnia 24.05.2018 r. wchodzi w życie nowa taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Suwałki.
Decyzja o zatwierdzeniu taryfy w załączeniu:

     Informujemy, że w kolejnym roku 2018, na terenie gminy Suwałki sukcesywnie wprowadzamy proces wdrażania systemu radiowego odczytu wodomierzy. Proces ten z uwagi na ilość obsługiwanych odbiorców oraz możliwości finansowe będzie rozłożony w czasie i realizowany w ciągu kilku lat. Wodomierze główne będą wyposażane w nakładki służące do radiowego odczytu wodomierza. Równocześnie w razie potrzeby dokonywana bądzie wymiana wodomierzy głównych na mierniki kompatybilne z istniejącym systemem radiowego odczytu.

      Wdrażany system pozwala na zdalne odczyty wodomierzy poprzez terminale PSION z odległości kilkudziesięciu metrów bez konieczności wejścia na teren nieruchomości, budynku, mieszkania. Zastosowane moduły radiowe pozwolą na uzyskanie następujących parametrów:
- numer użytkownika,
- rejestr objętości na koniec okresu rozliczeniowego,
- rejestr detekcji wstecznego przepływu wody,
- rejestr ilości dni z wyciekiem,
- alarmy w przypadku:
  a) próby nielegalnego demontażu nakładki,
  b) próby namagnesowania wodomierza,
  c) inne ingerencje w nakładkę radiową oraz wodomierz.

     Z uwagi na występujące przypadki ingerencji w wodomierze główne, przypominamy, że zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. karze grzywny podlega ten, kto : "uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę lub utratę właściwości metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego".
Marek Wnuk WODNIK Suwałki