WODNIK Wodociągi i Kanalizacje

"Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije się ciebie, nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędną do życia: jesteś samym życiem. (...) Jesteś największym bogactwem, jakie istnieje na świecie"
                                  Antoine Saint-Exupery, W sercu pustyni.
                       Tłum. W. i Z. Bieńkowscy. PIW, Warszawa 1970.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA PRZY WYKONANIU PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH


W miejscowościach niżej wymienionych istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do kanalizacji zbiorczej oraz odprowadzania ścieków. Aby uzyskać możliwość podłączenia do sieci zbiorczej lub rozpocząć odprowadzanie ścieków należy:

1. Złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy Suwałki - pok. 6, na stronie internetowej www.wodnik.suwalki.pl/do pobrania lub bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa WODNIK – Suwałki, ul. Zacisze 7. Do wniosku należy dołączyć; aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego – ul. Świerkowa 60 oraz akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność nieruchomości (do wglądu),

2. Po otrzymaniu pozytywnych warunków i przed rozpoczęciem budowy należy dokonać pisemnego zgłoszenia do przedsiębiorstwa o terminie przystąpienia do wykonania przyłącza. Zalecane jest by wykonawcą była jednostka z doświadczeniem, a więc zarejestrowania jako firma.

3. Odbiór wykonanego przyłącza (przed zasypaniem) dokonywany jest przez pracowników przedsiębiorstwa WODNIK w terminie określonym w zgłoszeniu. Każde wykonane przyłącze wymaga wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Po dokonaniu pozytywnego odbioru (protokół z odbioru przyłącza) oraz dostarczeniu inwentaryzacji zostanie zawarta z Odbiorcą umowa na odbiór ścieków, odczytany zostanie wodomierz główny i będzie istniała możliwość zainstalowania jednego podlicznika odliczającego ilość wody niepowodującej zrzutu ścieków (podlewanie ogrodów). Podlicznik oraz jego montaż powinien być wykonany na koszt odbiorcy. Podlicznik zainstalowany przez Odbiorcę we własnym zakresie w sposób nieprawidłowy, niezgodnie z przepisami, nie zostanie przyjęty do ewidencji a więc nie będzie stanowił podstawy do odjęcia ścieków.

UWAGA: Nieruchomości nieposiadające dotychczas wodomierza głównego nie dostaną zgody na przyłączenie do kanalizacji.

Odbiorcy zaopatrujący się w wodę z własnego ujęcia zobowiązani są do zainstalowania na własny koszt wodomierza na takim ujęciu wody w celu umożliwienia obliczenia ilości powstających ścieków. W momencie uruchomienia przyłącza, dotychczas istniejące szambo powinno zostać opróżnione i zasypane. Nie dopuszcza się odprowadzania wody opadowej z dachu lub z terenu do systemu kanalizacji.

Jednocześnie sygnalizujemy, że nowy system może powodować pojawienie się przykrych zapachów w mieszkaniach podłączonych do sieci. Objaw taki spowodowany jest najczęściej nieszczelną instalacją kanalizacyjną lub brakiem pionów wentylacyjnych. Uszczelnianie rurociągów lub wykonanie pionów należy do Odbiorcy. Przedsiębiorstwo WODNIK Suwałki oraz Gmina Suwałki nie będą interweniować w takich przypadkach.

Odbiorcy, którzy wykonają przyłącza bez wiedzy przedsiębiorstwa odbierającego ścieki zostaną zmuszeni do odkopania zasypanych rurociągów a odprowadzanie ścieków bez zawartej umowy zgodnie z przepisami art. 28, ust. 4 ustawy grozi karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Miejscowości posiadające sieć kanalizacyjną:
- Płociczno-Osiedle, Płociczno Tartak, Gawrych Ruda, Sobolewo, Krzywe, Mała Huta,
- Stary Folwark, Leszczewek, cz. wsi Leszczewo, cz. wsi Cimochowizna, Tartak, Magdalenowo, cz. wsi Burdeniszki, cz. wsi Czerwony Folwark,
- cz. wsi Zielone Kamedulskie -osiedle.Przepisy prawne:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 poz. 2016 tekst jednolity),
2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015, poz. 139),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75, poz. 690, ze zmianami),
4. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suwałki (Uchwała Nr XXXII/275/06 z dnia 14.02.2006 r.)
Marek Wnuk WODNIK Suwałki